Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ollinspire, gevestigd te Utrecht.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. Het achterlaten van je persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. Het contactformulier op de website heeft als doel je te informeren over ons bedrijf of naar aanleiding van een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. De gevraagde gegevens beperken zich tot je naam en e-mail om derhalve contact met je te kunnen opnemen voor de gevraagde informatie. Dit zullen wij na ontvangst van de gegevens per e-mail doen.

Duur opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is. Voor het contactformulier geldt dat de gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om je te informeren over hetgeen waarvoor je je persoonsgegevens hebt achtergelaten.

Beveiliging
Je persoonsgegevens zijn veilig. Ollinspire treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat de toegang tot de die gegevens afgeschermd is.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Zonder je toestemming verstrekt Ollinspire je persoonsgegevens alleen aan derden indien Ollinspire wettelijk verplicht is om dit te doen. Met derde partijen waar Ollinspire mee samenwerkt, zoals websitebeheer, is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van je persoonsgegevens gewaarborgd.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op activiteiten van Ollinspire. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ollinspire.com.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of Ollinspire wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, kun je contact opnemen per e-mail: info@ollinspire.com.